19 V 2016 Bibliografia Małopolski dostępna na stronie Biblioteki
 Uprzejmie informujemy Czytelników, że udostępniona została baza Bibliografia Małopolski pozwalająca śledzić piśmiennictwo o Małopolsce, w tym również o naszym mieście i powiecie.
 
Każdy użytkownik może w wygodny sposób skorzystać z zasobów, które tworzy Wojewódzka Biblioteka Publiczna wspólnie z 24 samorządowymi powiatowymi bibliotekami publicznymi województwa małopolskiego. Baza jest dostępna pod adresem bibliografia.malopolska.pl oraz na stronie biblioteka-bochnia.pl w zakładce Katalogi i Bibliografie.
Bibliografia Małopolski liczy obecnie ponad 250 tys. opisów dokumentów – w przeważającej większości wydanych po 2000 roku – i stale się powiększa. Codziennie bibliografowie z bibliotek publicznych województwa małopolskiego wprowadzają do bazy nowe dane. Do wspólnych zasobów włączona została Bibliografia Bochni, tworzona w wersji elektronicznej od 2011 roku i wykazująca piśmiennictwo, które ukazało się po 2010 roku!

Dla zilustrowania różnorodności i bogactwa informacji gromadzonych w Bibliografii Małopolski powiemy tylko, że bibliografia dokumentuje prace autorstwa ok. 35 tys. uczonych, pisarzy, dziennikarzy i publicystów, które informują o 30 tys. osób związanych z regionem, 13,5 tys. instytucji, ponad 7 tys. imprez organizowanych w województwie małopolskim oraz 2,6 tys. miejscowościach i innych jednostkach geograficznych województwa.

Bibliografia Małopolski – to baza zawierająca wykaz piśmiennictwa poświęconego Małopolsce w dwojakim znaczeniu: powstałemu w 1999 r. województwu małopolskiemu oraz określanemu tą nazwą regionowi historyczno-geograficznemu. Bibliografia informuje o piśmiennictwie naukowym, popularnonaukowym, informacyjnym i publicystycznym prezentującym, w ujęciu historycznym i współczesnym, wszystkie dziedziny życia publicznego Małopolski: naukę, kulturę, oświatę, dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne i duchowe. Znajdziemy tu informacje o monografiach dotyczących poszczególnych okręgów, miejscowości i parafii województwa, krakowskich i małopolskich seriach wydawniczych, wydawnictwach źródłowych, przewodnikach turystycznych, albumach fotograficznych, księgach jubileuszowych, katalogach zbiorów bibliotecznych, biografiach, pamiętnikach i wspomnieniach osób związanych z Krakowem i regionem, opracowaniach o szkolnictwie wyższym, oświacie, muzeach i ich zbiorach, wydawnictwach towarzystw regionalnych, wybranych utworach literatury pięknej i krytycznoliterackiej, zbiorach pieśni i przyśpiewek, dziełach twórców, którzy są związani z regionem poprzez treść swoich utworów.

Bibliografia jest jedynym źródłem informującym o zawartości prasy lokalnej i środowiskowej. Zawiera opisy artykułów publikowanych w kilkuset czasopismach wydawanych przez małopolskie samorządy terytorialne, instytucje kultury, instytucje edukacyjne, gospodarcze, parafie, regionalne stowarzyszenia, fundacje etc. Zapraszamy do korzystania z jej zasobów.
 
© 2006-2022 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |